Voorzieningen voor minima

Kunnen uw kinderen niet op zwemles omdat u het lesgeld niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op landelijke organisaties zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het plonsfonds. Deze organisaties nemen voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen de contributiebetaling voor sportverenigingen voor hun rekening. Vraag bij uw gemeenteloket welke voorzieningen in uw gemeente gelden.

Sichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen mee te doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het betalen van het lidmaatschap van een sportclub.

Hoe werkt het?

Stichting Leergeld werkt samen met tientallen lokale Leergeld-stichtingen en hun vrijwilligers op buurt- en wijkniveau. Als ouder kunt u zelf een aanvraag indienen voor uw kind(eren). Een vrijwilliger van Stichting Leergeld komt bij u op huisbezoek om uw aanvraag te bespreken en om uit te zoeken of u misschien nog recht heeft op andere uitkeringen of vergoedingen, zoals de bijzondere bijstand. Stichting Leergeld verleent financiële hulp in de vorm van giften of renteloze leningen.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds wil elk kind in Nederland de mogelijkheid geven om te sporten. Ook kinderen voor wie dat, bijvoorbeeld om financiële redenen, normaal niet mogelijk zou zijn.

Hoe werkt het?

Het Jeugdsportfonds is een verzameling van stichtingen verspreid over heel Nederland. De aanvraag moet worden ingediend door een intermediair, zoals een leraar, de huisarts, of iemand uit de jeugdhulpverlening of gezondheidszorg. Ouders kunnen dus zelf geen aanvraag indienen. De consulent van het lokale Jeugdsportfonds handelt de aanvraag verder rechtstreeks af met de leverancier of sportvereniging. Het Jeugdsportfonds maakt geen geld over aan ouders.

Plonsfonds, Elk kind een zwemdiploma!

Het Plonsfonds is een aanvullend fonds voor gezinnen die de zwemlessen niet kunnen betalen.

Hoe werkt het?

Mits aan bepaalde regels wordt voldaan (aanvraag moet o.a. via een maatschappelijke organisatie lopen) dragen zij graag hun steentje bij.  In eerste instantie klopt u aan bij de instanties hierboven genoemd. Vaak wordt vanuit deze instanties een bepaalde (vaste) bijdrage toegekend, die meestal niet toereikend is voor het behalen van het zwemdiploma. Het Plonsfonds vult dit bedrag aan zodat het wel genoeg is, Nationaal Fonds Kinderhulp is hierbij onze intermediair. Kijk voor meer informatie op www.plonsfonds.nl